Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Mädchen Techterli Mäitja
Milchsieb Siiga
Mit Nägeln bestücktes Band, das man Kälbern über den Nasenrücken bindet Musla
Mond Mààna Maane
Moos Miasch Mies
Murmeltier Murmata Múrmenda
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z