Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
gähnen
gehen (it. andare) goan, kanghen
Glockenschwengel (it. battacchio) challe
Großmutter oaltun eju
Grossvater oalt attu
Grünerle (Alnus viridis)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z