Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Mädchen Maika Meitji Techterli
Milchsieb Siiga Folla
Mit Nägeln bestücktes Band, das man Kälbern über den Nasenrücken bindet Muuschla Musol
Mond Moona Maano Mààna
Moos Mias Miesch Miasch
Murmeltier Buramenta Murmunda Murmata
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z