Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
fad, geschmacklos fatt ootaloos
fallen vallen
Februar lljik moanut Hoornig
Ferkel Färli
Fett veisti Schmutz
fett veist faist
Frosch hopschtul Frosch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z